آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گاو – خریدن یا ورود گاو

0

خریدن یا ورود گاو

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گاو چاق و فربه‌ای خریده‌ای، تعبیرش این است که با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی. اگر ببینی گاو ماده‌ای خریده‌ای و با او حرف می‌زنی، یـعـنـی معاش و معیشت زندگانی تو بهتر و گسترده‌تر می‌شود.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی گاو نری وارد خانۀ تو شده است، یـعـنـی خداوند درِ خیر و رحمت خودش را به روی تو باز می‌کند، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی گاو نری در خانه یا کوچۀ تو آمده است، تعبیرش خیر و برکت می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گاو ماده‌ای وارد خانۀ تو شده است، یـعـنـی مال و نعمت به دست می‌آوری .

خریدن یا ورود گاو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم