آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گاو – اجزای بدن گاو

0

اجزای بدن گاو

پوست: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر پوست گاو ماده، ارث و میراث می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در حال کندن پوست گاو می‌باشی، یـعـنـی کارهای قدیمی و چیزهای از بین رفته را درست و برقرار می‌کنی و از جهت «پادشاه» میانجی می‌شوی (زمانی که امیران و فرماندهان لشکر پادشاه در کارهای بسیاری اختلاف می‌کنند).

شاخ: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شاخ گاوی برای تو می‌باشد، یـعـنـی مرد بیان‌نشینی باعث آسایش و راحتی تو می‌شود و هر چه شاخ بزرگتر باشد اثر تعبیر آن نیز بیشتر است و اگر آن گاو، ماده بود، یـعـنـی مال و اموال کاملی به دست می‌آوری .

● ابن سیرین می‌گوید: تعبیر جگر گاو و گوسفند، مال و نعمت می‌باشد.

کله: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کلۀ گاو را می‌خوری، یـعـنـی در آن سال مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی گاوی داری که سه تا سر دارد، یـعـنـی «غلام» تو سه سال برای تو کار می‌کند.

پاچه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پاچۀ گاو خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای در آن سال از نعمت و گشایش بهره‌مند می‌شوی.

اجزای بدن گاو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم