آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گاوچشم

0

گاوچشم

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گاوچشم،«کنیزک» می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در بیداری فصل گاوچشم باشد تعبیر آن در خواب این است که صاحب فرزند می‌شوی (البته چنانچه بر روی گیاه بوده و نه اینکه چیده شده باشد)، ولی اگر فصلش نباشد، تعبیرش بد است.اگر در خواب ببینی گاوچشم پژمرده می‌باشد، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

گاوچشم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم