آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گاومیش

0

گاومیش

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گاومیش، مردی ثروتمند می‌باشد و سایر تعبیرهای مربوط به آن مانند گاوهای دیگر است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت گاو یا گاومیش می‌خوری، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شیر گاومیش می‌خوری، یـعـنـی زنی باعث زحمت و سختی تو می‌شود.

گاومیش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم