آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گاورس

0

گاورس

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن گاورس، مال و اموال می‌باشد، و خوردن آن تعبیر بدی دارد.تعبیر خواب آرد گاورس، به دست آوردن مال اندک می‌باشد، تعبیر خمیر کردن آرد گاورس نیز مقداری سود و منفعت اندک می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر در خواب ببینی خمیر آرد گاورس به دست آورده‌ای یا خریده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که مقداری سود و منفعت اندک به دست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر نان گاورس، پرهیزکاری و تنگنا و مضیقه در زندگانی و معاش و معیشت می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گاورس میکاری، یـعـنـی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: نسبت به تعبیر چیزهای دیگر سود و منفعت کمتری به دست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گاورس فروخته‌ای، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

گاورس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم