آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گال

0

گال

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گال، مال و اموال می‌باشد.اگر ببینی گال خارش می‌کند و در آن چرک می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی گال روی پوست تو سیاه رنگ می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گال داشتی، ولی همۀ آن ریخته است، یـعـنـی مال و اموالی را که جمع کرده‌ای تلف می‌کنی.

گال

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم