آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کچل و طاس

0

کچل و طاس

کچل (کَل): ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که موی سرش ریخته‌ است، یـعـنـی فامیل و بستگانش، مال و اموال او را تلف خواهند کرد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با شخصی کچل، ارتباط و مصاحبت داری، تعبیرش این است که با شخصی بزرگ دوست می‌شوی.اگر کسی که کچل است در خواب ببیند مو درآورده است، یـعـنـی بدهکار می‌شود.اصلع (کسی که فقط اطراف سرش مو دارد و روی سرش موئی ندارد و طاس است): اگر ببینی اصلع شده‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر اصلع برای بازرگان سود و منفعت و برای صنعتگر و پیشه‌ور، کسب و کار و صنعت ولی برای«پادشاه» تفکر و برای زن‌ها نقص و عیب در زینت آن‌ها می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر زنی ببیند اصلع شده است، یـعـنـی زینت و آرایش او دچار اشکال و نقص می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی که اصلع است در خواب ببیند مو درآورده است، یـعـنـی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری.

کچل و طاس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم