آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کوچه

0

کوچه

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد کوچۀ خوب و آبادی شده‌ای، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد، مخصوصاً اگر اهالی آن کوچه درستکار و صالح باشند،‌‌‌‌‌ ولی اگر افرادی بدکردار هستند، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در کوچۀ بزرگ و فراخی اقامت کرده‌ای، یـعـنـی مشکل کار تو حل می‌شود،‌‌‌‌‌ ولی اگر کوچه تنگ و تاریک باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

کوچه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم