آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کوه – رفتن داخل کوه

0

رفتن داخل کوه

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد درۀ کوهی شده‌ای، تعبیرش این است که زندانی می‌شوی یا اینکه از دنیا می‌روی.اگر ببینی در کوه سوراخی وجود دارد و داخل آن رفته‌ای، یـعـنـی از راز «پادشاه» باخبر می‌شوی، ابن سیرین نیز می‌گوید: یـعـنـی از راز پادشاه آگاه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی از آن سوراخ چیزی بیرون آورده‌ای، یـعـنـی به اندازه‌ای که بیرون آورده‌ای پادشاه چیزی به تو می‌دهد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در کوهی پنهان شده‌ای و راهی برای بیرون آمدن نداری، یـعـنـی با حیله و نیرنگ تو را وارد کاری می‌کنند و با سختی و دشواری از آن کار خلاص می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در کوهی هستی و نمی‌توانی بیرون بیایی، یـعـنـی گرفتار کاری می‌شوی و نمی‌توانی خلاص بشوی (دفع بلا و گرفتاری).

رفتن داخل کوه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم