آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کوه – برداشتن کوه- کوه کندن

0

برداشتن کوه- کوه کندن

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی کوهی را از جا کنده‌ای، تعبیرش این است که شخص بزرگی را شکست می‌دهی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در حال کندن سنگ از کوه هستی، یـعـنـی از مرد بزرگ و سنگدلی با مکر و حیله مال و اموالی به دست می‌آوری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در حال کندن کوه هستی، یـعـنـی بر مردم حیله و نیرنگ ترتیب می‌دهی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی به راحتی در حال کندن کوهی هستی، یـعـنـی کسی به تو چیزی می‌دهد.

برداشتن کوه- کوه کندن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم