آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کمربند (چیزی که به کمر و میان بدن بسته می‌شود)

0

کمربند (چیزی که به کمر و میان بدن بسته می‌شود)

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کمربندی بسته‌ای، تعبیرش این است که مال و اموال و حشمت به دست می‌آوری و عمر تو طولانی می‌شود، ابن سیرین نیز می‌گوید: یـعـنـی به اندازه ارزش آن مال و اموال به دست می‌آوری و همچنین پشت و پناه تو فرزندانت می‌باشند. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی «پادشاه» کمربندی را به کمر تو بسته است، یـعـنـی «وزیر» می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کمربند «جواهرنشان» بسته‌ای، یـعـنـی به اندازه ارزش آن مال و اموال به دست می‌آوری و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: صاحب فرزندی می‌شوی که در بین گروه‌ها و جمعیت‌های مختلف شکوه و عظمت به دست می‌آورد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کمربند و شمشیر جواهرنشان خودت را به کسی داده‌ای، یـعـنـی برای پادشاه به مسافرتی می‌روی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کمربندی را که بسته‌ای پاره شده یا آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کمربند عبارتند از: ۱– سود و منفعت ۲– فرزند ۳– بزرگی ۴– عمر طولانی ۵– خواسته و آرزو ۶– پاکی دین و ایمان.

کمربند (چیزی که به کمر و میان بدن بسته می‌شود)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم