آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کلاژه

0

کلاژه

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب کلاژه، مردی بی‌دین و بی‌خیر و منفعت می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کلاژه بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خبری از شخصی پنهان و مخفی به گوش تو می‌رسد.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی کلاژه را کشته‌ای و گوشت آن را نیز می‌خوری، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی و مال و اموال او را تصاحب می‌کنی.

کلاژه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم