آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کلاه – رنگ کلاه

0

رنگ کلاه

سیاه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کلاه سیاه روی سر داری، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد (البته اگر در بیداری هم کلاه سیاه بر سر خودت قرار می‌دهی) .

سفید: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کلاه سفید روی سر داری، تعبیرش این است که دین و ایمان تو پاک می‌باشد.

سبز: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کلاه سبز روی سر داری، طاعت و عبادت خداوند را به جا می‌آوری.

قرمز: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کلاه قرمز روی سر داری، دین و ایمان تو دچار ضعف و اشکال می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شلوار و پیراهن و کلاه و قبا و جبه و عمامه تو همگی قرمز می‌باشند، یـعـنـی جنگ و فتنه و آشوب و خونریزی را دوست داری و به مردم به اندازه قرمزی آن‌ها ظلم و ستم می‌کنی؛ اگر این خواب را در مسجد، عبادتگاه و چنین مکان‌های خوبی ببینی، شدت چیزهایی که گفته شد کمتر می‌باشد.

زرد: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کلاه زرد روی سر داری، بیمار می‌شوی.

رنگ کلاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم