آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کلاه – انواع کلاه

0

انواع کلاه

گوشه‌دار: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کلاه تو گوشه‌دار می‌باشد، تعبیرش این است که برای «پادشاه» کار می‌کنی.

کلاه طلائی: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی کلاهی از جنس طلا بر روی سر تو قرار دارد، تعبیرش مال و اموال می‌باشد.

جواهرنشان: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کلاه «جواهرنشان» را در دست گرفته‌ای یا اینکه آن را برروی سر خودت گذاشته‌ای، یـعـنـی به اندازه ارزش آن کلاه، بزرگی و عظمت به دست می‌آوری،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی آن کلاه افتاده است، تعبیرش این است که پادشاه مال و اموال تو را تصاحب می‌کند و از تو می‌گیرد.

مروارید: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی روی سر تو کلاهی از مروارید قرار دارد، یـعـنـی بزرگ و با عزت می‌شوی.

کلاه آهنی: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی کلاهی که بر سر داری از آهن می‌باشد، یـعـنـی از پادشاه به تو قوت و نیرو می‌رسد .

کلاه ابریشمی: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی روی سر تو کلاه ابریشمی قرار دارد، تعبیرش خیر می‌باشد.

کلاه از جنس بُرد: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی روی سر تو کلاه برد قرار دارد، تعبیرش دین و ایمان پاک و درست می‌باشد.

کلاه تابستانی: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کلاه تابستانی را در زمستان روی سر خودت گذاشته‌ای، یـعـنـی کامیاب می‌شوی.

کلاه زمستانی: جابر مغربی می‌گوید: اگر کلاه زمستانی را در تابستان روی سر خودت گذاشته باشی، یـعـنـی به خواستۀ خودت نمی‌رسی.

کلاه نو: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی سر خودت کلاه نو داری، یـعـنـی مقام و مرتبه تو بیشتر می‌شود.

کلاه کهنه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کلاه کهنه‌ای بر روی سر داری، یـعـنـی مقام و مرتبه تو کمتر می‌شود.

انواع کلاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم