آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کلاه خود

0

کلاهخود

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کلاهخود، چیزی است که با مکر و حیله خودت را از آن حفظ می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی سر تو کلاهخود می‌باشد، تعبیرش این است که صاحب فرزند زیرکی می‌شوی و هر کم و زیادی که در کلاهخود ببینی مربوط به فرزندت می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی سر خودت دارای کلاهخود فولادی می‌باشی، یـعـنـی به اندازه کیفیت و براقی کلاهخود جاه و قوت تو بیشتر می‌شود، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی روی سر خودت دارای کلاهخود فولادی روشن و براقی می‌باشی، یـعـنـی شخصی بزرگ و رئیس و سرور به تو قوت و خدمه و حشم می‌دهد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کلاهخود را از سر خودت برداشته‌ای، یـعـنـی عزت و جاه و مقام تو کمتر می‌شود، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: دچار ضعف می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کلاهخود تو شکسته یا آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی قوت و عزت تو از بین می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کلاهخود عبارتند از: ۱– قوت ۲– مال و اموال و بزرگی ۳– فرزند ۴– بقا و پابرجائی و نیکوئی ۵– چیزی که خودت را با مکر و حیله از آن حفظ می‌کنی.

کلاهخود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم