آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کلاغ

0

کلاغ

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کلاغ، مردی «فاسق» و بدقول و پیمان‌شکن می‌باشد.اگر در خواب ببینی کلاغ داری، تعبیرش این است که با مردی که گفته شد ارتباط و مصاحبت خواهی داشت .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت کلاغ می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال مردی بیابان‌نشین مصرف می‌کنی.اگر ببینی کلاغی را شکار کرده‌ای، یـعـنـی با حیله و نیرنگ مال و اموال مردم را خواهی گرفت.اگر ببینی کلاغ بانگ و فریاد می‌کند، خبری از مردی حرام خوار به گوش تو می‌رسد، (و در جائی دیگر می‌گوید) اگر ببینی کلاغ روی شاخه بانگ و فریاد می‌کند، یـعـنـی سختی و زحمت تو به خاطر مسافرت می‌باشد.

کلاغ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم