آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کفن

0

درآوردن کفن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کفن مردۀ آشنایی را درآورده‌ای، تعبیرش این است که تو هم راه و روش او را ادامه می‌دهی، یعنی اگر آن مرده در زمان حیاتش عالم یا ثروتمند بوده تو نیز در علم یا ثروت راه او را ادامه می‌دهی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کفن مرده‌ها را درمی‌آوری، یـعـنـی از مرده مال حرام به دست می‌آوری، یا اگر گناهکار و مفسد هستی، تعبیرش این است که منافق و دورو و بددین می‌باشی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب خودت ببینی که می‌خواهی کفنش را از تنش درآوری، ولی مشاهده کردی که مرده در گور زنده می‌باشد، یـعـنـی آن مرده دیندار بوده است. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرده‌ای را کفن کرده‌ای، تعبیرش این است که یکی از بستگان آن را کفن می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی برای مرده‌ای که آشنا می‌باشد کفن درست می‌کنی، یـعـنـی دچار رنج و بلا و گرفتاری می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کفن مرده عبارتند از: ۱– مال ۲– ظاهر شدن مشکل۳– فساد دین.

درآوردن کفن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم