آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کفتار

0

کفتار

ابن سیرین می‌گوید: در دیدن کفتار هیچ تعبیر خیری و خوبی وجود ندارد؛ تعبیر خواب کفتار، زنی زشت می‌باشد.اگر در خواب ببینی کفتاری در خانۀ تو بسته شده است، تعبیرش این است که با زن زشتی ازدواج می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت کفتار می‌خوری، یـعـنـی پیرزنی تو را جادو می‌کند (دفع بلا و گرفتاری).

کفتار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم