آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کعبه – سایر موارد

0

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی خانۀ تو کعبه می‌باشد و مردم آن را زیارت می‌کنند، تعبیرش این است که امانت‌دار مردم می‌شوی و حرمت و احترام به دست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کعبه فروریخته یا سوخته است، یـعـنـی حال و روز خلیفه خراب و تباه می‌شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کعبه عبارتند از: ۱– خلیفه ۲– رهبر و پیشوا۳– ایمان ۴– ایمنی

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم