آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کشاورزی – سایر موارد

0

سایر موارد

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در زمین خودت کشاورزی می‌کنی، تعبیرش این است که مال و نعمت به دست می‌آوری. اگر ببینی در زمین خودت بذر افشانی می‌کنی و تخم میکاری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و کار تو رو به راه می‌شود، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی در زمین و ملک خودت تخم یا درخت میکاری، یـعـنـی معاش و معیشت زندگانی تو گسترده می‌شود ‌‌‌‌‌و همچنین کار تو بهتر خواهد شد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در باغ، گل و گیاهان خوشبو میکاری، یـعـنـی صاحب فرزندی خوب و صالح می‌شوی.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی زمین را برای کاشتن شخم می‌زنی، یـعـنـی به شغل بزرگی مشغول می‌شوی و از طرف زن به سود و منفعت می‌رسی یا از سفر نعمتی بدست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گاوها زمین را می‌شکافند و شخم می‌زنند، یـعـنـی مال و اموال زیادی به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زمین را شخم می‌زنی و تخم میکاری، و محصول آن را برداشت می‌کنی، یـعـنـی نعمت فراوانی به دست می‌آوری، ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیرش این است که شرافت و بزرگی به دست می‌آورد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کشتزار را درو کرده‌ای، یـعـنـی بعضی از مردم آنجا کشته می‌شوند.اگر ببینی چیزی که کاشته‌ای درآمده است، یـعـنـی نعمت تو زیادتر می‌شود.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در جائی که تا به حال آنجا را ندیده‌ای تخم کاشته‌ای و سبز شده است، یـعـنـی با دشمنان دین به جنگ و نبرد می‌پردازی و آن نبرد برای تو آسان خواهد بود و همچنین خیر و خوبی بسیاری انجام می‌دهی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از آنجایی که کاشته‌ای می‌خوری، تعبیرش این است که شرافت و بزرگی به دست می‌آوری.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر زمینی را که در آن کشت کرده‌ای، در خواب ببینی که کشت نشده است، یـعـنـی با کسی دشمنی پیدا می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چیزی که کاشته‌ای محصول نداده است، یا نفهمیدی چه محصولی به بار آمده و مقدار آن را ندانستی، تعبیرش غم و اندوه است، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی آن چیزی که کاشته‌ای حاصلی نداشته است، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کشاورزی عبارتند از: ۱– روزی حلال ۲– منفعت ۳– بیماری ۴– عزت و جاه ۵– معاش و مایحتاج زندگانی.تعبیرهای کاشتن تخم عبارتند از: ۱– جاه و بزرگی ۲– فساد ۳– مال حرام ۴– سود و منفعت در بازرگانی.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم