آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کرکس

0

کرکس

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کرکس یا حتی استخوان و گوشت کرکس داری، تعبیرش این است که «پادشاه» به تو خوبی می‌کند.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی کرکس با منقارش تو را زده و جای آن درد گرفته است، تعبیرش کاهش و ضرر و زیان در مال و اموال می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کرکس بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که از خبر مردی بزرگ غمگین می‌شوی.

کرکس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم