آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کدو

0

کدو

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب بوتۀ کدو، مرد عالم و دانشمند یا پزشکی دانا و عاقل می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل کدو باشد و در خواب ببینی که در خانۀ تو کدو درآمده است، یـعـنـی عزت و جاه و نعمت تو بیشتر می‌شود، یا اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی، یا اگر بنده و «برده» هستی آزاد می‌شوی، یا اگر کافر هستی مسلمان خواهی شد، یا اگر مسافری هستی که از وطنت دور شده‌ای به وطن خودت می‌رسی، یا اگر«فاسق» هستی توبه می‌کنی .جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کدوی پخته شده‌ای داشته و از آن خورده‌ای، تعبیرش این است که حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و توفیق طاعت و عبادت به دست می‌آوری.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کدو عبارتند از: ۱– عزت و جاه ۲– مال و نعمت ۳– نظم و نظام امور و کارها

کدو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم