آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کتان

0

کتان

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کتان، مال حلال می‌باشد.تعبیر خواب پوشیدن لباس کتان، مبارکی و فرخندگی می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جنس لباس بارانی تو از کتان می‌باشد و رنگ آن سبز است، تعبیرش خوبی و دینداری می‌باشد، ولی اگر زرد رنگ باشد تعبیرش رنج و بیماری است و اگر رنگش کبود باشد، تعبیرش انجام گناه و معصیت است، یا چنانچه سفید باشد، از جائی به تو خیر و منفعت می‌رسد .ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند همانطور که معمولاً نخریسی می‌کنند، با پنبه یا ابریشم خام یا کتان نخریسی می‌نماید، یـعـنـی کار حلالی انجام می‌دهد، ولی برای مردان خوب نیست.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس را به جای ابریشم از پنبه یا پشم و یا کتان بافته‌ای، تعبیرش بد است (زیرا نشانه خیانت کردن است).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی تخم کتان می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال تمام و کمالی به دست می‌آوری.

کتان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم