آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کتاب

0

کتاب

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کتابی می‌خوانی، تعبیرش این است که راه دینداری را انتخاب می‌کنی و کارهای بسته و گره خورده تو باز می‌شود و گشایش پیدا می‌کند.

فقه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب فقه می‌خوانی، یـعـنـی از انجام کار ناشایست دست برمی‌داری. اگر ببینی مرده‌ای به تو قرآن یا کتاب فقه داده است، یـعـنـی توفیق طاعت و عبادت به دست می‌آوری .

اصول: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب اصول می‌خوانی، یـعـنـی مشغول کاری می‌شوی و سود و منفعت دینی و معنوی به دست می‌آوری.

علم و حکمت: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب حکمت می‌خوانی، یـعـنـی قرآن می‌خوانی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کتاب حکمت می‌خوانند و تو هم گوش می‌کنی، یـعـنـی به خواندن علم و حکمت علاقه‌مند می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتابی در زمینۀ علم و حکمت خریده‌ای، یـعـنـی کتاب قرآن می‌خری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ورق‌های کتاب حکمت را می‌خوری، یـعـنـی مطالب بسیاری در زمینۀ علم و حکمت می‌خوانی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب حکمت سوخته است، تعبیرش تباهی دین و ایمان تو می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ورق‌های کتاب حکمت را پاره می‌کنی، یـعـنـی نماز را ترک می‌کنی(همچنین مراجعه کنید به قسمت علم و حکمت).

نحو: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب نحو می‌خوانی، یـعـنـی مشغول کار و شغل دنیوی می‌شوی.

ریاضیات: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کتاب حساب و ریاضیات می‌خوانی، یـعـنـی همیشه اندوهگین و ناراحت خواهی بود (دفع بلا و گرفتاری).

تاریخ پادشاهان: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب مربوط به تاریخ و سرگذشت پادشاهان و سلاطین را می‌خوانی، تعبیرش سرزنش و ملامت می‌باشد.

افسانه و تخیلی و طنز: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کتاب افسانه و طنز می‌خوانی، یـعـنـی پشت سر مردم غیبت می‌کنی و رسوا می‌شوی (همچنین مراجعه کنید به قسمتقصه).

شعر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کتاب شعر می‌خوانی، یـعـنـی کاری انجام می‌دهی که به خاطر آن مردم تو را سرزنش و ملامت می‌کنند (همچنین مراجعه کنید به قسمتشعر).

کتاب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم