آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کبک

0

کبک

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کبک، زن یا «کنیزک» زیبا می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کبک نر داری، تعبیرش پسر می‌باشد یا اگر ببینی کبک ماده داری تعبیرش زن و کنیزک سازگار می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کبک گرفته‌ای، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی یا کنیزکی به دست می‌آوری.اگر ببینی گوشت کبک می‌خوری، یـعـنـی به تو لباسی می‌بخشند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گلوی کبک را بریده‌ای، یـعـنـی با دختری آمیزش می‌کنی و «دوشیزگی» او را از بین می‌بری.اگر ببینی کبک بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبری از زنی خوب به گوش تو می‌رسد.، و یا اگر بانگ و فریاد و هیاهوی دسته‌ای از کبک‌ها را شنیده‌ای، تعبیرش این است که خبری از زن عفیف و پاکدامن به گوش تو می‌رسد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کبک عبارتند از: ۱– پسر ۲– دوست ۳– آرامش و آسایش و راحتی ۴– کامیابی

کبک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم