آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کبوتر – سایر موارد

0

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت کبوتر می‌خوری، تعبیرش این است که مال و اموال زن را مصرف خواهی کرد. ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که مال و اموال زن یا «کنیزک» را از او می‌گیری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کبوتر بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبری از سرداران نظامی «پادشاه» به گوش تو می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کبوتر را زدی و انداختی، یـعـنـی به خاطر حرفی که در حق زن تو می‌گویند او را رها می‌کنی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کبوتری در خانۀ تو مُرد، یـعـنـی مسافر تو از سفر برمی‌گردد.تعبیر کبوتربازی، انجام کار بیهوده می‌باشد .تعبیر “کبوترخانه”، یـعـنـی چیزی ناحق.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کبوتر عبارتند از: ۱– زن ۲– کنیزک ۳– مال و اموال۴– نامه‌ای از شخص غائب می‌رسد ۵– ریاست.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم