آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کبوتر – داشتن کبوتر

0

داشتن کبوتر

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کبوتر گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی.‌‌‌‌‌ جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کبوتر داری، تعبیرش این است که مسافر تو از سفر برمی‌گردد. اگر ببینی کبوترهای زیادی در خانه داری، یـعـنـی صاحب فرزندان زیادی می‌شوی و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: مال و اموال کاملی به دست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی “جوجه‌کبوترهای” زیادی داری، یـعـنـی از زن‌ها به تو سود و منفعت می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: به خاطر زن‌ها دچار غم و اندوه می‌شوی.

داشتن کبوتر

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم