آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کباب شده

0

کباب شده

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کباب و بریان، شخصی سخنور می‌باشد و همچنین در زمان فراخی و گستردگی، طلب رزق و روزی.اگر در خواب ببینی برای کباب و بریان کردن چیزی آتش روشن کرده و آن را کباب نموده و خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن با غم و اندوه به تو رزق و روزی می‌رسد (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: تعبیر دیدن کسی که کباب و بریان می‌فروشد (کبابی)، مردی است که به خاطر او روزی دیگران افزایش پیدا می‌کند.

اسب: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کباب و بریان گوشت اسب می‌خوری، یـعـنـی از«پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد.

ماهی: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ماهی کباب و بریان شده خورده‌ای، یـعـنـی اگر فرد عفیف و پاکدامنی هستی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و به کسب علم و دانش می‌پردازی، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی، ولی اگر انسان مفسد و بدی هستی، تعبیرش رنج و غم و اندوه و دشمنی می‌باشد؛ همچنین در نظر داشته باشید که ماهی کباب شده تازه بهتر از ماهی شور می‌باشد و ماهی بزرگ بهتر از ماهی کوچک است.

پرنده: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پرنده کباب و بریان شده خورده‌ای، یـعـنـی با فریب و حقه مال و اموالی را از زنی می‌گیری.

گاو: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کباب و بریان گوشت گاو خورده‌ای، یـعـنـی از ترس و بیم در امان می‌مانی، ابن سیرین نیز می‌گوید: یـعـنـی از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد.

گوسفند: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کباب و بریان گوشت گوسفند خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن با رنج و سختی، مال و اموالی را بدست می‌آوری.

بره: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کباب و بریان بره خورده‌ای، یـعـنـی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر خوردن بره پخته این است که صاحب فرزندی پسر می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر کباب و بریان بره را خورده‌ای، یـعـنـی از شخصی بزرگ و رئیس و سرور به تو سود و منفعت می‌رسد.

سر کباب و بریان: اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی سر کباب شده و بریان می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ جابر مغربی می‌گوید: تعبیرش رئیس می‌باشد. اگر ببینی سر کباب و بریان شده خریده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی از کسی به تو فائده می‌رسد.

کباب شده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم