آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کاغذ

0

کاغذ

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کاغذ سفید و تمیزی داری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کاغذهای فراوانی داری، یـعـنـی در علم و فضل و کمال مشهور می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ورق‌های کتاب حکمت را می‌خوری، یـعـنـی مطالب بسیاری در زمینۀ علم و حکمت می‌خوانی، و اگر ببینی ورق‌های کتاب قرآن را می‌خوری، یـعـنـی خیلی قرآن می‌خوانی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر لباس کاغذی، قباحت و سرزنش و ملامت می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کاغذ تو در آب افتاده یا اینکه سوخته است، یـعـنـی دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کاغذ عبارتند از: ۱– مال حلال ۲– کسب و معاش و تامین مایحتاج زندگانی ۳– کامیابی.

کاغذ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم