آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کاسه

0

تعبیرهای کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کاسه، خدمتکاری است که به دست او خیرات انجام می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب کاسۀ خالی، درماندگی و تنگدستی می‌باشد.اگر ببینی در کاسه چیزی خوبی وجود دارد و از آن خورده‌ای، یـعـنـی سود و منفعت به دست می‌آوری.اگر ببینی در کاسه چیز ترشی وجود دارد و از آن خورده‌ای، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم