آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کاسه – جنس کاسه

0

جنس کاسه

سفال: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کاسۀ سفالی، سخن خوب و لطیف می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرهای کاسۀ سفالی عبارتند از: ۱– فرزند ۲– زن و عیال مرد۳– کسی که با او دوست هستی،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش «کنیزک» می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کاسۀ سفالی نو و پاکیزه داری، یـعـنـی کنیزک زیبایی را به دست می‌آوری. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی کاسۀ سفالی نو به تو داده است، یـعـنـی از کسی سخن خوب و خوشی شنیده و خشنود می‌شوی. اگر ببینی کاسۀ سفالی تو شکسته یا از دست رفته است، یـعـنـی حرف تو ضایع می‌شود، ‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: یـعـنـی کنیزک تو هلاک می‌شود. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کاسۀ سفالی عبارتند از: ۱– زن ۲– خدمتکار ۳– کنیزک ۴– قوام دین ۵– درستی و خوبی حال و روز ۶– عمر طولانی ۷– مال ۸– نعمت ۹– حرف خوش ۱۰– به دست آوردن ارث و  میراث از طرف زن‌ها.

چوب: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در کاسۀ چوبی غذا و خوردنی وجود دارد، تعبیرش این است که از طریق مسافرت رزق و روزی حلال به دست می‌آوری.

نقره یا طلا: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کاسه تو از نقره است، تعبیرش مال و اموال جمع آوری شده می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر کاسۀ طلا و نقره‌ای که در آن غذا و خوردنی وجود دارد، روزی حرام می‌باشد.

قلع: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کاسه و بشقاب و غیره که برای تو می‌باشد از جنس قلع هستند، یـعـنـی به اندازه آن‌ها نوکر و خدمتکار به دست می‌آوری.

شیشه: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر کاسۀ شیشه‌ای، زن می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر کاسۀ شیشه‌ای جوهره و اصل زنان می‌باشد و تعبیر آب درون آن فرزندی است که در شکم دارند؛ اگر ببینی که کاسه شیشه‌ای شکسته و آب آن هم ریخته است، یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود، ولی فرزندت زنده می‌ماند، ولی اگر ببینی که آب کاسه شیشه‌ای ریخت و خالی شد، یـعـنـی فرزندت از دنیا می‌رود و زن تو زنده می‌ماند (دفع بلا و گرفتاری).

جنس کاسه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم