آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کارد -در دست داشتن کارد

0

در دست داشتن کارد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کارد در دست گرفته‌ای و می‌دانی که برای تو می‌باشد، تعبیرش این است که صاحب فرزندی پسر می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کارد را از غلاف بیرون کشیده‌ای، یـعـنـی زن تو فرزندی پسر به دنیا می‌آورد، تعبیرگری نیز می‌گوید: زن تو فرزندی پسر به دنیا می‌آورد

در دست داشتن کارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم