آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چک

0

چک

منظور از چک و برات نوشته‌ای است که شخصی بدهکار یا خریدار و… به کسی می‌دهد تا با استفاده از آن بتواند از جائی (در گذشته صرافی و امروزه بانک و…)پولی را دریافت کند.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی چک مهر شده بدست آورده‌ای یا کسی آن را به تو داده است، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی کسی برای تو چک یا قباله و… می‌نویسد، یـعـنـی حجامت می‌کنی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چک مهر کردی، یا اینکه ببینی مهر چک را از میان برداشتی، یـعـنـی دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی.اگر ببینی چک تو سوخته یا اینکه آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی اموال خود را از دست می‌دهی (دفع بلا و گرفتاری).

چک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم