آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چکمه – داشتن چکمه

0

داشتن چکمه

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی چکمۀ چرمی داری، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چکمه داری، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری .

داشتن چکمه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم