آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چوگان

0

چوگان

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرگران چوگان را به زنان تشبیه کرده‌اند.تعبیر خواب چوگان، در دست مردم عادی این است که با کسی خصومت و درگیری می‌کنی و از جهت زنان حرف‌های زشت می‌شنوی، ولی تعبیر چوگان، در دست «پادشاه» این است که بر دشمن پیروز می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی چوگان در دست داری و گوی می‌زنی، تعبیرش این است که به خواسته‌هایت رسیده و قدر و منزلت به دست می‌آوری، ولی در طاعت و بندگی و دینداری ضعیف و سست خواهی شد .

چوگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم