آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چوب

0

چوب

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چوب، نفاق و دوروئی می‌باشد ‌‌‌‌‌ و بین چوب صاف و کج تفاوتی وجود ندارد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیر خواب چوب، مرد دورو و منافق است، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش انسان فاسد و منافق و دورو می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شخص بیگانه‌ای به تو چوب می‌دهد، تعبیرش این است که با تو نفاق و دوروئی می‌کند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ساق پای تو از چوب می‌باشد، یـعـنـی عمر تو کوتاه خواهد بود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پا نداری و با چوب راه می‌روی، یـعـنـی به کسی اعتماد می‌کنی که به تو وفادار نخواهد بود .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بندی که به پایت بسته شده است مثل چوب می‌باشد، یـعـنـی چنانچه قصد کردی به مسافرت بروی مدت طولانی در آنجا مانده و اقامت می‌کنی و اقامت تو به خاطر فساد در دین می‌باشد،‌‌‌‌‌ و یا اگر در مسافرت باشی صحیح و سالم بازمی‌گردی. اگر ببینی بندی که گردنت با آن بسته شده از چوب می‌باشد، یـعـنـی امانتی بر گردن تو می‌باشد، ولی امانت‌داری را به جا نمی‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چوبی را با مته سوراخ کرده‌ای، یـعـنـی با مکر و حیله از مردم چیزی به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کسی تو را با چوب می‌زند، تعبیرش این است که به خاطر مرد بددین و منافق و دوروئی دچار غم و ناراحتی می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی بازار چوب فروش‌ها آتش گرفته است، یـعـنـی قیمت دانه‌ها گران می‌شود.

چوب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم