آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چهره زخمی

0

چهره زخمی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چهره‌ات خون‌آلود می‌باشد یا زرداب از آن بیرون می‌آید و یا زخمی می‌باشد، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات زخمی شده است، یـعـنـی به اندازه آن به خاطر زن‌ها دچار غم و اندوه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی چهره تو دچار خراشیدگی و تباهی شده است، یـعـنـی از جهت زن‌ها در کار و سرپرستی و ریاست تو بر خانه اختلال و اشکال به وجود می‌آید.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی همۀ ریش‌هایت را تراشیده‌اند و جای تراشیدن زخمی شده است، یـعـنـی حرمت و جاه تو کم می‌شود.

چهره زخمی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم