آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چنگ نواختن

0

چنگ نواختن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی چنگ می‌نوازی، تعبیرش این است که حرف باطل و دروغ می‌زنی و دچار غم و اندوه و زیان خواهی شد، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: یـعـنـی با زنی بزرگ از بزرگان ارتباط برقرار می‌کنی که به وسیلۀ مال و اموال یا نفوذ خودش، باعث عزت و جاه تو می‌شود و در آخر هم با او ازدواج می‌کنی، ولی اگر ببینی همراه چنگ سازهای چغانه و نی و همچنین رقص و پایکوبی بر پا شده است، تعبیرش غم و اندوه و مصیبت می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر چنگ زدن، عمر طولانی است. جابر مغربی می‌گوید: اگر فرد بیماری در خواب ببیند که چنگ و چغانه می‌زند، یـعـنـی از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی چنگ می‌زند تو هم گوش می‌کنی، یـعـنـی شنونده حرف‌های دروغ و نادرست و باطل خواهی شد.اگر ببینی چنگ را شکسته یا دور انداخته‌ای، یـعـنـی از دروغ و باطل توبه می‌کنی.

چنگ نواختن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم