آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چغانه

0

چغانه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چغانه، سخن باطل و دروغ می‌باشد.اگر در خواب ببینی چغانه می‌زنی، تعبیرش این است که حرف دروغ و باطل می‌گویی و یا دچار غم و اندوه خواهی شد [با توجه به تعبیر سایر آلت‌های موسیقی، احتمالاً اگر چغانه می‌زنی، حرف دروغ و باطل می‌گویی، ولی اگر به ساز چغانه گوش می‌دهی، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه خواهی شد]. جابر مغربی می‌گوید: اگر فرد بیماری در خواب ببیند که چنگ و چغانه می‌زند، یـعـنـی از دنیا می‌رود.ابن سیرین می‌گوید: اگر چغانه زدن بلد نیستی و در خواب ببینی که چغانه را بالای سر خودت گرفته‌ای و مینوازی، یـعـنـی اگر عالم و دانشمند باشی به مردم تعلیم و آموزش می‌دهی و از علمت مردم را بهره‌مند می‌کنی و احتمالاً از هر علمی مثل تفسیر و حدیث و فقه و… بیان خواهی کرد، ولی اگر جاهل باشی، یـعـنـی مشغول به کاری می‌شوی که به خاطر آن مورد سرزنش قرار می‌گیری.اگر ببینی همراه چغانه، چنگ و نی و رقص برپا شده است، تعبیرش غم و اندوه و مصیبت است (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی «پادشاه» به تو چغانه می‌دهد، یـعـنـی پادشاه باعث غم و ناراحتی تو می‌شود.اگر ببینی چغانه را شکسته‌ای و دور انداخته‌ای، یـعـنـی از دروغ و باطل توبه می‌کنی.

چغانه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم