آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چشم – ضعف،آسیب یا بهبود

0

ضعف،آسیب یا بهبود

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی یک چشم تو دچار آسیب شده است، تعبیرش این است که فرزندانت دچار آسیب می‌شوند.اگر ببینی هر دو چشم تو طوری ورم کرده است که نمی‌توانی آن‌ها باز کنی، یـعـنـی با مرد مخالفی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی.اگر ببینی از چشم تو خون می‌ریزد، یـعـنـی به خاطر فرزندت دچار غم و ناراحتی می‌شوی، یا در مال و اموال تو کم و کسری و ضرر و زیان به وجود می‌آید.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چشم تو دچار ضعف شده است، یـعـنـی دختر یا زن تو از دنیا می‌رود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی قدرت دید تو کم شده است، یـعـنـی در ظاهر و باطن انسان دورو و منافقی خواهی بود، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: یـعـنـی در بندگی و طاعت خدا دچار ضعف و اشکالی می‌شوی .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چشم‌هایت طوری سبل [نوعی بیماری چشم] گرفته است که فوق العاده به سختی می‌بینی، یـعـنـی به اندازۀ ضعف بینایی، دین و ایمان تو دچار عیب و نقص و اشکال می‌شود (مخصوصاً اگر رنگ چشم‌های تو در خوابی که دیده‌ای سیاه باشند)، یا اگر ببینی چشم‌های تو آبی می‌باشد و دچار سبل شده است، یـعـنـی در راه«بدعت» خواهی ماند، یا چنانچه ببینی چشم‌های تو شهلا می‌باشد و دچار سبل شده است، یـعـنـی فرزندت بیمار می‌شود یا از تو جدا خواهد شد.اگر ببینی کسی پردۀ سبل را از چشم تو برداشته است و چشم‌هایت بهبود پیدا کرده است، یـعـنـی توسط فرد عالمی توبه می‌کنی و آن عالم تو را به راه دین و ایمان می‌آورد و پارسا و پرهیزکار می‌شوی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: بیماری فرزندت بهبود پیدا می‌کند یا اگر در غربت باشد به سلامتی برمی‌گردد .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چشم‌درد داری و کسی تو را درمان می‌کند، یـعـنـی آن شخص تو را به راه درست و حق راهنمایی می‌کند.

ضعف،آسیب یا بهبود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم