آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چشم – درآمدن چشم

0

درآمدن چشم

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی چشم تو در کف دستت قرار گرفته است، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی هر دو چشم تو کنده شده است، یـعـنـی از دین و شریعت بی‌بهره می‌شوی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کسی چشم تو را درآورده، یـعـنـی چیزهایی مثل زن و فرزند و خانه و باغ و… که روشنی چشم تو می‌باشند و مورد علاقه‌ات هستند را از دست می‌دهی، بطوریکه دیگر آن‌ها را نخواهی دید. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کسی دست دراز کرده و یک چشم تو را کنده است، یـعـنـی فرزندت را به گمراهی می‌کشد.

درآمدن چشم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم