آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چرک – بیرون آمدن چرک

0

بیرون آمدن چرک

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بیرون آمدن چرک از بدن، کاهش و ضرر و زیان مالی می‌باشد.اگر در خواب ببینی از بدن تو چرک بیرون آمده، ولی دوباره به جای خودش برگشته است، تعبیرش این است که به اندازۀ آن، مال و اموال تو دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود، ولی دوباره تکمیل خواهد شد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی به جای ادرار، چرک بیرون می‌آید، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که معلول جسمی می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چرک از «آلت مردی» تو بیرون می‌آید، صاحب فرزندی معلول می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از محل داغ‌شدگی چرک و خون بیرون می‌آید، یـعـنـی به خدمت «پادشاه» مشغول می‌شوی، ولی اگر چرک و خون بیرون نمی‌آید، یـعـنـی از پادشاه بهره‌ای نمی‌بری.

بیرون آمدن چرک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم