آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چرک – بوجود آمدن چرک

0

بوجود آمدن چرک

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در بدن تو زخمی وجود دارد که در آن خون و چرک جمع شده و بوجود آمده است، تعبیرش این است که به اندازه زخم و چرک مال و اموالی برایت جمع می‌شود، ولی اگر ببینی در زخم بدن تو خون و چرکی جمع نشده است، یـعـنـی در مال و اموال تو کم و کاستی و ضرر و زیانی بوجود می‌آید (دفع بلا و گرفتاری). جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کسی تو را با سلاحی زده و نفهمیدی چه کسی بوده و در محل جراحت چرک جمع شده است، یـعـنـی به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گال خارش می‌کند و در آن چرک می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری.

بوجود آمدن چرک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم