آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چرغ

0

چرغ

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر چرغ، «پادشاه»می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش مرد بزرگی که دارای هیبت و قوت است، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش مرد دزدی است که شب‌ها دزدی می‌کند. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر چرغ غیر اهلی، فرزندی است که به حد بلوغ و مردی رسیده است.اگر در خواب ببینی چرغ را در اختیار گرفتی و با آن شکار می‌کنی، تعبیرش این است که پادشاه به تو ظلم و ستمی خواهد کرد. اگر ببینی چرغی که در حال شکار است را گرفته‌ای، یـعـنـی صاحب فرزند نافرمانی می‌شوی. اگر ببینی از گوشت آن چرغ می‌خوری، یـعـنـی از فرزندت رنج و بدی می‌بینی.اگر ببینی پادشاه به تو چرغ داده است یـعـنـی از پادشاه، بزرگی و احترام به دست می‌آوری و بر دیگران ظلم و ستم می‌کنی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چرغ در خانۀ تو یک یا دو بار بانگ و فریاد کرد، یـعـنـی دچار ضرر و زیانی می‌شوی، ولی اگر سه بار بود، هیچ ضرری به تو نمی‌رسد.

چرغ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم