آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چراغ – پایه چراغ

0

پایه چراغ

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پایه چراغ، خدمتکار خانه می‌باشد، ولی جابر مغربی می‌گوید: تعبیرش به مرد و سرپرست خانه مربوط می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پایه چراغ داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که زنی که خدمتکار تو می‌شود شاد و مهربان است .اگر ببینی پایه چراغ چوبی می‌باشد، یـعـنـی زنی که خدمتکار تو می‌شود، پست و فرومایه است و نمی‌توان به حرف او اعتماد کرد.اگر ببینی پایه چراغ زنگ زده است، یـعـنـی زنی که خدمتکار تو می‌شود متکبر و مغرور است و دین و ایمان ضعیفی دارد. 

پایه چراغ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم