آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چراغ – روشن کردن چراغ

0

روشن کردن چراغ

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با آتش‌زنه [وسیله‌ای که با آن آتش روشن می‌کنند] چراغ را روشن می‌کنی، تعبیرش این است که اگر ازدواج کرده‌ای، از زنت صاحب فرزند می‌شوی، یا اگر غریب هستی، ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری، و یا اگر سفر کرده‌ای داری، به سلامت بازمی‌گردد، ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر «پادشاه» این خواب را ببیند یـعـنـی با عدل و انصافی که برقرار می‌کند مردم به آسایش و راحتی می‌رسند، و اگر شخص عالم و دانشمندی این خواب را ببیند، تعبیرش این است که مردم از علم و دانش او بهره‌مند می‌شوند، یا چنانچه بازرگان این خواب را ببیند، یـعـنـی به مردم کمک کرده و خیرات و احسان می‌نماید، و اگر بیننده خواب شخص فقیری باشد، یـعـنـی مردم را با استفاده از کارهایی که برای آن‌ها انجام می‌دهد، بهره‌مند ساخته و کمک می‌کند.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چراغ مسجد را روشن کرده‌ای، یـعـنـی در کاری که مشغول آن هستی روشنی بوجود می‌آید .

روشن کردن چراغ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم