آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چراغ‌دان

0

چراغ‌دان

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چراغ‌دان، زن می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش خدمتکار خانه است. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فتیله و چراغ‌دان، رئیس و کارفرما می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چراغ‌دان سفالی می‌باشد، تعبیرش این است که اصل و نسب خدمتکار خانه، مسلمان و همچنین فرد دیندار و امانت‌داری خواهد بود، ولی اگر آهنی باشد، یـعـنـی اصل و نسب آن خدمتکار، زرتشتی خواهد بود.اگر ببینی چراغ‌دان از دست تو افتاد و شکست، یـعـنـی زن یا خدمتکارت از دنیا می‌رود(دفع بلا و گرفتاری).

چراغ‌دان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم