آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چاه – سایر موارد

0

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از چاه، آب سیاه یا تیره بیرون آمده است، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی، ولی اگر سفید بود، یـعـنـی به تو ارث و میراث می‌رسد.اگر ببینی آب چاه زیاد می‌باشد یـعـنـی زن، جوانمرد و بخشنده است، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی آب از سر چاه بیرون آمد و روی زمین روان شد، یـعـنـی با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی و از او مال و نعمت به دست می‌آوری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آب چاه کم می‌باشد یـعـنـی زن، پست و فرومایه است.اگر ببینی آب چاه در زمین فرو رفت و هیچ آبی در آن نمانده است، یـعـنـی زن هلاک شده و مال و اموالش از بین می‌رود، و اگر خود چاه در زمین فرو رفت، باز هم تعبیرش این است که زن هلاک می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در چاه یا سردابه اذان می‌گویی، یـعـنـی کافر یا منافق خواهی شد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در چاهی ادرار کرده‌ای، یـعـنـی از کسی مال و اموال حلال به دست می‌آوری.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای چاه عبارتند از: ۱– زن ۲«کنیزک» ۳– عالم ۴– ثروتمندی ۵– مکر و حیله

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم