آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چاه – خوردن آب چاه

0

خوردن آب چاه

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از چاهی آب می‌خوری، تعبیرش این است که از مال و اموال زن مصرف می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آب خنک و گوارای چاه را می‌خوری، یـعـنـی از زن به تو خیر و منفعت می‌رسد.اگر ببینی از آب بدمزۀ چاهی می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال زن را با کراهت می‌گیری.اگر ببینی از آب گرم چاه می‌خوری، یـعـنـی به خاطر مال و اموال زن، مورد ظلم و جفا قرار می‌گیری، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: بیمار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

خوردن آب چاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم