آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چاه – بیرون کشیدن آب

0

بیرون کشیدن آب

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب از چاه بیرون می‌کشی، تعبیرش این است که با مکر و حیله مال و اموال جمع می‌کنی، مخصوصاً اگر چاه را خودت کنده باشی. اگر ببینی با«دلو» آب می‌کشی و در کوزه می‌ریزی، یـعـنـی از مال خودت به خوبی نگهداری می‌کنی. اگر ببینی آن آب را به روی زمین ریختی، یـعـنـی اموال خود را در راه خیر خرج می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دلو را به داخل چاه انداخته تا آب برداری، ولی طناب آن پاره شد و دلو به داخل چاه افتاد، یـعـنـی صاحب فرزند معلول و ناقص می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

بیرون کشیدن آب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم